Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

“ένας είναι ο εχθρός…” έθνος, αντιµπεριαλισµός και ανταγωνιστικό κίνηµαημ. έκδοσης: Μάιος 2007
αριθμός σελίδων: 188


"Η παρούσα έκδοση είναι µια προσπάθεια στενά συνδεδεµένη µε το εγχεί-
ρηµα της κατάληψης Φάµπρικα Υφανέτ, που δραστηριοποιείται στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην πορεία της η συλλογικότητα, µε αφορµή το
πογκρόµ της 4ης Σεπτεµβρίου 2004 µετά την ήττα της εθνικής οµάδας πο-
δοσφαίρου της Ελλάδας από την αντίστοιχη της Αλβανίας, αναγνώρισε την
αναγκαιότητα να ασχοληθεί µε το ζήτηµα του εθνικισµού-πατριωτισµού.Μια
πιο µικρή οµάδα, µέσα από την συνέλευση, αποφάσισε να ασχοληθεί λίγο
παραπάνω µε το ζήτηµα και να προχωρήσει περισσότερο την ανάλυση που
ήδη είχε γίνει. Για εµάς κάθε προσπάθεια θεωρητικής εµβάθυνσης και ανάλυ-
σης εκκινεί από την ανάγκη να εµπλουτίσουµε την πολιτική µας δράση. Κα-
θηµερινά προσπαθούµε µε ένα σύνολο σχεδίων και εγχειρηµάτων να πραγ-
µατώσουµε την αντιεξουσία, τόσο ως ανατροπή όσο και ως δηµιουργία.Ο
αναστοχασµός πάνω στις πολιτικές πρακτικές και θέσεις είναι αναπόσπαστο
συστατικό ενός ανταγωνιστικού κινήµατος, που φιλοδοξεί να συµβάλει στην
κατεδάφιση του γερασµένου καπιταλιστικού κόσµου.Ο άνευρος ακαδηµαϊ-
σµός είναι εξίσου εγκλωβιστικός µε τον αφόρητο πρακτικισµό. Αποσκο-
πούµε να αποσπάσουµε τους εαυτούς µας από τους αέναους κύκλους επα-
νάληψης και µαταίωσης. Ποντάρουµε σε ένα κίνηµα που ανοίγει πεδία αντα-
γωνισµού µε την κυριαρχία, αρνούµενοι να επαναπαυτούµε σε πατροπαρά-
δοτες λύσεις εν είδη συνταγής."
[από την εισαγωγή της μπροσούρας]

Related Posts with Thumbnails