Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Τα απόκρυφα μυστικά της Μασονίας-Συγγραφέας : Marrs, Texe
-ISBN : 0004330765
-ISBN 13 : 9780004330761
-Εκδόσεις : ΣΤΕΡΕΩΜΑ-ΜΠΙΜΠΗΣ
-Σελίδες : 189
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οί πιό πολλοί άπό αυτούς πού γίνονται µέλη των Μασονικων στοών και όργανώσεων, δέν έχουν ίδέα γιό τό τι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ διδόσκει η Mασoνία. Μερικοί γίνονται Μασόνοι γιά νά πετύχουν κοινωνική άνοδο, ένώ άλλοι άποσκοποϋν στήν απόκτηση κύρους, γοήτρου και οικονοµικά ώφέλη. Οταν εισέρχονται στήν Μασονική Στοά µαθαίνουν τήν ύπαρξη και χρήση πολλών συµβόλων - δέν γνωρίζουν όµως τήν άπόκρυφη σημασία τους. Ο στόχος αύτής τής µελέτης είναι νά ξεσκεπάσει αύτά πού συµβαίνουν στις Στοές, καθώς καί νά φανερώσει τίς AΠOKPΥΦΕΣ σηµασlες των συµβόλων που χρησιµοποιοϋνται εκεί.
Ακόµη καί οι ιδιοι οι ήγέτες τής Mασoνίας γνωρίζoυν καλά ότι ή ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των ανθρώπων που έχουν προσχωρήσει στις Μασονικές Στοές ΑΓΝΟΟΥΝ το τί διδάσκει ή Mασoνία στήν πραγµατικότητα.
Ο W. L. Wilmshurst, ένας εύρέως άναγνωριoµένoς Μασόνος συγγραφέας, δηλώνει:
Ο ύποψήφιος πού είναι έτοιµος νά προσχωρήσει στον Ελευθεροτεκτονισµό ΣΠΑΝΙΑ έχει ξεκαθαρισµένη άποψη γιά τήν φύση καί τούς σκοπους τής Μασονίας.
Ακόµη και µετά τήν ΑΠΟΔΟΧΗ του άπό τήν Μασονική Στοά δέν µπορεί νό έξηγήσει ικανοποιητικά το τί είναι Μασονία καί για "ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ύπάρχει αύτή η οργάνωση.

Related Posts with Thumbnails