Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ.

-Εκδόσεις:Εγκυκλοπαίδειας του ΗΛΙΟΥ*
-Συγγραφέας:ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Τα Ορφικά Πού έκδίδονταί σήμερον δια πρώτην φοράνείς την Ελλάδα άλλα καί είς Παγκόσμιον έπίπεδον μέ καταπληκτικές καί αδιάσειστες Αστρονομικές διαπιστώσεις τοΰ έξοχου "Έλληνος Αστρονόμου ΚΩΝΣΤ. ΣΤ. ΧΑΣΑΠΗ αποδεικνύουν παρά τάς ψευδολογίας καί τάς παραποιήσεις της Προϊστορίας μας άπό τους ξένους δήθεν Ιστορικούς, τήν Πάναρχαίαν καταγωγήν τής Ελληνικής φυλής καί Τήν άπαρχήν καί συνέχειαν τοϋ Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ!ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ μέ αδιάψευστες Αστρονομικές εξακριβώσεις καί μέ τις τελευταίες Αρχαιολογικές καί Ανθρωπολογικές αποδείξεις Μετάφρασις καί άπόδοσις ΟΛΩΝ τών αρχαίων κεψένων «ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ», είς τήν σύγχρονον γλώσσαν υπό τοΰ Καθηγητού διδάκτορος τής φιλολογίας κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑ.

Related Posts with Thumbnails