Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ.

-Συγραέας: Κωνσταντίνος Πλεύρης
-Εκδόσεις: ΝΕΑ ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το «Ημερολόγιο 1939 -1941» τοΰ Γκαϊμπελς είναι ένα βιβλίο χρήσιμο σέ κάθε ενδιαφερόμενο, γιά την σύγχρονο ιστορία της Ελλάδος, διότι περιλαμβάνει άγνωστα μέχρι τώρα στοιχεία σχετικά μέ τόν Ελληνοϊταλικό καί Έλληνο-γερμανικό πόλεμο τοϋ 1940-41.
Η άξία τοΰ «Ημερολογίου» οφείλεται κυρίως στό ότι έγράφη άπό ενα από τά άνιώτατα στελέχη τοϋ έθνικοσο-σιαλισμοϋ, που ταυτοχρόνως ήτο ό στενώτερος καί πιστότερος συνεργάτης τοϋ Χίτλερ. Ο Γκαϊμπελς έγνώριζε τά πάντα, διότι μετείχε στην λήψι των άποφάσεον· καί τά περιγράφει μέ λιτότητα ύφους καί ακριβολογία.
"Αλλά καί γιά έναν πρόσθετο λόγον ή αξία τοΰ «Ημερολογίου» είναι σημαντική, διότι όταν ό Γκαϊμπελς τό έγραφε, δεν έπίστευε ασφαλώς ότι ή Γερμανία θά χάση τόν Πόλε-μον καί κατόπιν οι Ελληνες θά διαβάζουν τους επαίνους που τους έκαναν οί Γερμανοί. Απουσιάζει λοιπόν άπό τό «Ημερολόγιο» κάθε υστεροβουλία καί όσα αναφέρονται είναι πηγαία, ειλικρινή.
Τό κείμενο αρχίζει τήν 1η Ιανουαρίου 1939 καί τελειώνει μέ άρκετάς διακοπάς τήν 8ην Ιουλίου 1941 καί κάτω άπό τό φως των πληροφοριών που παρέχει ό Γκαϊμπελς. ανατρέπεται ολόκληρος ή επίσημος ή μάλλον ή επιβεβλημένη θεώρησις περί τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου όσον άφορα στην Ελλάδα.

Related Posts with Thumbnails