Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΣ.


-Συγγραφέας:Κωνσταντίνος Πλεύρης
-Εκδότης: Ήλεκτρον
-Σελίδες: 78
-Ημ. Έκδοσης:2004


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι ύπονομευταί του Ελληνισμού καί της Όρθοδοξίας, Έβραιοσιωνισταί, δυστυχώς, ευρίσκουν εύηκοα ώτα εις τους γραικύλους, οι όποιοι καπηλεύονται τήν έξουσίαν εις τήν Χώραν μας καί έπέτυχον τήν άφαίρεσιν τοΰ θρησκευματος άπό τάς ταυτότητας των Ελλήνων.
Ή καταγγελία, τουλάχιστον, των υπονομευτών τών εθνικών άξιων, όπως είναι ή θρησκεία, αποτελεί πράξιν καθήκοντος. Οι επίβουλοι τοΰ Ελληνισμού ζητούν νά άποξενώσουν τόν Λαό, άπό τό ιδεώδες τής Πατρίδος καί τήν θρησκευτικήν του πίστιν. Δεν θά τό επιτύχουν.

Related Posts with Thumbnails