Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ.
-Συγραφέας:Κωνσταντίνος Πλεύρης
-Εκδόσεις: ΗΛΕΚΤΡΟΝ
-Χρονολογία έκδοσης:2004

Περιγραφή:
Ή Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θρησκευτικό βιβλίο τών Εβραίων, τό όποιον μετεφέρθη καί στον Χριστιανισμόν. Περιέχει πλήθος ονομάτων καί περιγράφει πλήθος γεγονότων. Ευλόγως τίθεται τό ερώτημα: τά πρόσωπα καί τά γεγονότα, πού αναφέρονται στη Π.Δ. είναι αληθή ή φανταστικά;
Με άλλα λόγια έχομεν ίστορίαν ή μύθους;
Ή επιστημονική έρευνα πρό πολλού κατέληξε ομοφώνως εις τρία συμπεράσματα: Πρώτον, αί συναντήσεις καί αί συνομιλίαι μεταξύ τοϋ Ίε-χωβά, των Αγγέλων, του Διαβόλου καί των διαφόρων έβραιοπροφητών αυτονοήτως δέν είναι ιστορία. Δεύτερον, δλα τά αναφερόμενα πρόσωπα στερούνται τεκμηρίων, έστω ενδείξεων ίστορικό-τητος, άφοϋ ουδείς, ούδαμοϋ, ουδέποτε τά έπιβεβαιωνει καί κατ' ούδένα τρόπον πιστοποιείται ή ϋπαρξίς των. Τρίτον, τά περιγραφόμενα γεγονότα τά διαδραματιζόμενα μεταξύ ανύπαρκτων προσώπων είναι ως εκ τούτου ψευδή, συνεπώς δέν αποτελούν ίστορίαν.
Δίχως προκατάληψιν παρουσιάζω καί αναλύω τά στοιχεία βάσει τών οποίων τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης είναι παραμύθια ακατάλληλα δΓ ανηλίκους, λόγω τής άνηθικότητός των.

Κωνσταντίνος Πλεύρης


Related Posts with Thumbnails