Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.


Εκδότης: Νέα Θέσις
Συγγραφέας: Πλεύρης, Κωνσταντίνος
Έτος Έκδοσης: 1995
Σελ.: 267


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Χρήσιμος εργασία για την τεχνική της προπαγάνδας. Με σαφή τρόπο περιγράφονται αϊ άρχαί, πού διέπουν τήν προπαγάνδα, τά μέσα με τα όποια αυτή ασκείται και το ψυχολογικό κοινωνιολογικό υπόβαθρο πάνω στο όποιο στηρίζεται.
Επιστημονική άνάλυσις των ιδανικών, τής διαφωτί-σεως και ζυμώσεως, των διακρίσεων τής προπαγάνδας, τής άντιπροπαγάνδας, των στρατηγημάτων, τών έξηρτημένων ανακλαστικών, τής πλύσεως τοϋ εγκεφάλου, τής ηττοπάθειας, τής πάλης τών μειοψηφιών και τής οργανώσεως τής προπαγάνδας.
Ή μελέτη τοΰ βιβλίου αύτοΰ προσφέρει στον αναγνώστη τήν ευκαιρία νά γνωρίση τήν προπαγάνδα και τους μηχανισμούς της. Είναι λοιπόν απαραίτητο εφόδιο για τον πολιτικοποιημένο άνθρωπο και τον ασχολούμενο ή ενδιαφερόμενο για τα κοινά.

Related Posts with Thumbnails